Пошук

Контакт

Благодійний фонд імені святого Діонісія Ареопагіта
Вул. Р.Люксембург 13/1, м.Дружківка, Донецької обл., Україна 84206

099 29 22 955
096 92 50 703
093 40 46 256

blag.fond@meta.ua

Опитування

Чи сподобався Вам наш сайт?

Загальна кількість голосiв 1

Опитування

Чи часто Вам доводиться надавати благодійну допомогу?

Про нас

    Метою діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
    Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги.
    Для досягнення поставленої мети Фонд здійснює такі завдання:
- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 - подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
- сприяння охороні й збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, культових споруд;
- подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
- сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
- сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді;
- всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;
-  всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя;
- всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні;
- сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення України;
- пошук, залучення та інвестиції коштів у розвиток громадських лідерів та соціальних підприємців, які розпочинають інноваційні суттєві проекти та організації;
- участь у проектуванні, організації та фінансуванні екологічних програм та охорони довкілля.
        З метою здійснення благодійної діяльності Фонд в установленому порядку має право:
- надавати благодійну допомогу спортивним організаціям та клубам, талановитим молодим спортсменам;
- надавати благодійну допомогу будинкам дитини, будинкам та школам-інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, школам соціальної реабілітації, --- притулкам для неповнолітніх, викладачам та вихователям цих закладів;
- надавати благодійну допомогу закладам науки, освіти та культури, а також вченим, викладачам, студентам, учням, талановитій творчій молоді;
- надавати благодійну допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування; 
- надавати благодійну допомогу будинкам для престарілих та інвалідів;
- надавати благодійну допомогу малозабезпеченим особам, які її потребують;
- надавати благодійну допомогу релігійним, благодійним, громадським та іншим неприбутковим організаціям;
- надавати цільову благодійну допомогу набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на оплату вартості лікування;
- сприяти доступові всіх верств населення, особливо дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей, до культурних цінностей та художньої творчості;
- випускати та безкоштовно розповсюджувати книги, журнали та газети, що пропагують принципи та ідеї Фонду;
- розробляти та готувати радіо- та телепрограми, що пропагують принципи та ідеї Фонду;
- здійснювати проведення конференцій, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів, що сприяють розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту й туризму, пропагуванню здорового способу життя, підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;
- отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України “ Про гуманітарну допомогу”.        
утворювати відповідно до чинного законодавства свої відділення, філії та представництва;
- об'єднуватися з іншими благодійними організаціями у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань
- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;
- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій;
- самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
- постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги;
- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
- засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;
- займатися видавничою діяльністю без мети отримання прибутку;
- бути учасником інших благодійних організацій;
- мати власну символіку;
- популяризувати своє ім'я (назву), символіку.
        Види благодійної діяльності, які надаються Фондом:
- безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно й майнові права;
- безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна й майнових прав;
- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
- публічний збір благодійних пожертв;
- управління благодійними ендавментами;
- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
        Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування у встановленому законодавством України.
        Благодійна програма Фонду приймається Фондом на Загальних зборах і є комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим статутом, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. Вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду, повинна використовуватися на фінансування благодійних програм. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
 

Статут фонду:

                        "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Установчими Зборами

Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ІМЕНІ СВЯТОГО ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА»

Протокол № 1 від 25.02.2016р

Голова Зборів _______________/Васильєв Є.В./

      СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ІМЕНІ СВЯТОГО ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА»

м. Дружківка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  ІМЕНІ СВЯТОГО ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА ” (надалі –Фонд) є  благодійною організацією, що створюється та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.

1.2.         Діяльність Фонду поширюється на всю територію України.

1.3.         Фонд є неприбутковою організацією та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4.         Фонд набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, круглу печатку та штампи, фірмовий бланк, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Фонду реєструється відповідно до законодавства України.

1.5.         Фонд може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.6.         Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими, благодійними  та релігійними організаціями.

1.7.         Повне найменування Фонду:
українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  ІМЕНІ СВЯТОГО ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА”;
російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ СВЯТОГО ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА ”;
англійською мовою:  CHARITABLE ORGANIZATION  ”CHARITY FONDATION NAMED SAINTS DIONISIUS THE AREOPAGITE”.

1.8.         Скорочене найменування Фонду:

українською мовою: БО “БФ  І.С.Д.А.”;

російською мовою: БО “ БФ  И.С.Д.А.”;
англійською мовою: CО “ F  N.S.D.A.”.

1.9.         Місцезнаходження Фонду: 84206 Донецька обл., м.Дружківка, вул. Рози Люксембург 13/1

1.10.    Інформація про засновників фонду:

Васильєв Євгеній Вікторович 13.09.1987 р.н., паспорт серія КО №528053 виданий Октябрьським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код платника податків 3203210676, адреса: м.Дружківка, вул. Р.Люксембург 13/1.

Сироватський Андрій Віталійович 05.10.1995 р.н., паспорт серія ВК №859306 виданий Дружківським МВ ГУМВС України в Донецькій області, ідентифікаційний код платника податків 3497600475, адреса: м.Дружківка, вул. Короленка 1 кв.410.

Дидаліна Саїда Хамитівна 03.06.1962 р.н., паспорт серія ВЄ №709101 виданий Дружківським МВ ГУМВС України в Донецькій області, ідентифікаційний код платника податків 2279914385, адреса: м.Дружківка, вул. Зубарєва 10.

1.11.    Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:
1) освіта;
2) охорона здоров’я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
7) культура, мистецтво та духовність, охорона культурної спадщини;
8) наука й наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Головною метою фонду є сприяння розвитку та поширення Української Православної Церкви на теренах України та за її межами, допомога у відбудові пам’ятників архітектери та культових споруд . Сприяння духовному та культурному розвитку молоді при парафіях.Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими, благодійними та релігійними організаціями.

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2. Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги.

2.3. Для досягнення поставленої мети Фонд здійснює такі завдання:

1) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

          2)  поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

         3) подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

4) сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

5) сприяння охороні й збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, культових споруд;

6) подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

                   7) сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

8) сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

9) сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;

10) сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді;

11) всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;

12) всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя;

13) всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні;

14)сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення України;

15) пошук, залучення та інвестиції коштів у розвиток громадських лідерів та соціальних підприємців, які розпочинають інноваційні суттєві проекти та організації;

16) участь у проектуванні, організації та фінансуванні екологічних програм та охорони довкілля.

2.4. З метою здійснення благодійної діяльності Фонд в установленому порядку має право:

1)    надавати благодійну допомогу спортивним організаціям та клубам, талановитим молодим спортсменам;

2)    надавати благодійну допомогу будинкам дитини, будинкам та школам-інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, школам соціальної реабілітації, притулкам для неповнолітніх, викладачам та вихователям цих закладів;

3)    надавати благодійну допомогу закладам науки, освіти та культури, а також вченим, викладачам, студентам, учням, талановитій творчій молоді;

4)    надавати благодійну допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування;

5)    надавати благодійну допомогу будинкам для престарілих та інвалідів;

6)    надавати благодійну допомогу малозабезпеченим особам, які її потребують;

7)    надавати благодійну допомогу релігійним, благодійним, громадським та іншим неприбутковим організаціям;

8)    надавати цільову благодійну допомогу набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на оплату вартості лікування;

9)    сприяти доступові всіх верств населення, особливо дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей, до культурних цінностей та художньої творчості;

10)           випускати та безкоштовно розповсюджувати книги, журнали та газети, що пропагують принципи та ідеї Фонду;

11)           розробляти та готувати радіо- та телепрограми, що пропагують принципи та ідеї Фонду;

12)           здійснювати проведення конференцій, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів, що сприяють розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту й туризму, пропагуванню здорового способу життя, підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;

13)           отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України “ Про гуманітарну допомогу”.        

14)           утворювати відповідно до чинного законодавства свої відділення, філії та представництва;

15)           об'єднуватися з іншими благодійними організаціями у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань;

16)           обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;

17)           організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій;

18)           самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

19)           постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги;

20)           відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

21)           засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;

22)           займатися видавничою діяльністю без мети отримання прибутку;

23)           бути учасником інших благодійних організацій;

24)           мати власну символіку;

25)           популяризувати своє ім'я (назву), символіку.

2.5. Види благодійної діяльності, які надаються Фондом:

- безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно й майнові права;
- безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна й майнових прав;
- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
- публічний збір благодійних пожертв;
- управління благодійними ендавментами;
- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування у встановленому законодавством України.

Благодійна програма Фонду приймається Фондом на Загальних зборах і є комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим статутом, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. Вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду, повинна використовуватися на фінансування благодійних програм. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

3.УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Засновниками та учасниками Фонду можуть бути громадяни, яким виповнилося 18 років, в тому числі іноземні, а також підприємства, установи та організації (юридичні особи), які добровільно виявили бажання вступити до Фонду, брати участь в його діяльності особистою працею, шляхом добровільного пожертвування або фінансування благодійних програм і заходів Фонду. Органи державної влади та місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації України, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, не можуть бути членами Фонду.

3.2. Засновники Фонду після державної реєстрації Фонду набувають всіх прав та обов’язків учасників Фонду, передбачених цим Статутом.

3.3. Учасники Фонду – юридичні особи, реалізують свої права та обов’язки через своїх уповноважених представників.

3.4. Учасники Фонду вступають та вибувають з нього шляхом подачі відповідної заяви про вступ чи вихід з Фонду до Правління Фонду.

3.5.Прийом до учасників Фонду юридичних осіб здійснюється на підставі заяви та рішення юридичної особи, що виявила бажання бути учасником Фонду.

3.6. Рішення, що до прийому до учасників Фонду та про вихід або про виключення  з   нього приймаються Загальними зборами учасників Фонду.

3.7.Учасники Фонду мають право:

1) брати участь у визначенні та розробці основних цілей та завдань Фонду в  межах цього Статуту;

2) брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;

3)обирати та бути обраним до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах та в заходах, що проводяться Фондом;

4)пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду, що входять у коло статутних завдань Фонду;

5)отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду;

6)добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Правління Фонду;

7)користуватись іншими правами, що передбачені чинним законодавством  України та внутрішніми документами Фонду.

3.8. Учасники Фонду зобов’язані:

1) дотримуватись цього Статуту;

2) виконувати рішення Загальних зборів учасників Фонду;

3) виконувати свої зобов’язання перед Фондом;

                    4) не припускатися дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;

5) подавати допомогу у пропагуванні і досягнення цілей і завдань Фонду;

6) виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Фонду.

Учасник Фонду за порушення статутних вимог може бути виключений з учасників Фонду. Таке рішення приймається Загальними зборами учасників Фонду на підставі матеріалів, що готуються Правлінням Фонду, з обов’язковим письмовим повідомленням цього учасника Фонду.

Якщо Благодійний Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого Благодійного Фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

4.  СТРУКТУРНІ ОРГАНИ ФОНДУ

4.1.   Вищім керівним органом Фонду є Загальні збори учасників. Загальні збори скликаються Правлінням Фонду один раз на рік. Про скликання та програму Загальних зборів оголошується за один місяць до початку їх проведення.   Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
4.2.   Позачергові загальні збори можуть скликатись Правлінням Фонду на вимогу 50% учасників Фонду або Наглядової ради.
4.3.   Загальні збори вважаються законними, якщо на них присутня більшість учасників Фонду.
4.4.   Загальні збори учасників Фонду:

1) Приймають Статут Фонду, вносять до нього зміни та доповнення;
2)  Визначають пріоритетні завдання Фонду;
3) Обирають Голову Фонду, заступника голови Фонду, та членів правління за поданням Голови терміном на 5 (п’ять) років;
4) Призначають членів наглядової ради Фонду терміном на 5 (п’ять) років;
5) Розглядають та затверджують звіт правління про виконання статутних завдань, який представляє голова правління Фонду, а також звіт наглядової ради який представляє голова комісії;
6) Затверджують внутрішні документи Фонду;
7) Затверджують рішення правління про виключення з учасників Фонду;
8) Приймають рішення про припинення діяльності Фонду та внесення змін і доповнень до Статуту при умові  не менше ¾ голосів учасників Фонду, що присутні на загальних зборах.
9) Приймають рішення по будь-яких інших питаннях діяльності Фонду.

4.5. В період між Загальними зборами Фонду керує Правління Фонду. Чергові засідання Правління скликаються не рідше одного разу в три місяці, а позачергові - за ініціативою члена Правління. Рішення Правління приймаються голосуванням простою більшістю голосів. Правління обирається Загальними Зборами з числа учасників Фонду терміном на 5 (п'ять) років.
4.6.    Правління Фонду:

1) Правління Фонду (надалі за текстом – Правління) є виконавчим органом Фонду.

2) Правління очолює Голова фонду (він же – Голова Правління);
3) Скликає Загальні збори учасників Фонду;
4) Визначає стратегію та програмні документи Фонду;
5) Визначення порядку здійснення окремих напрямків благодійної діяльності, встановлення персональних стипендій, пенсій та грантів інших постійних благодійних виплат;
6) Розглядає поточні питання діяльності Фонду і виносить по них рішення;
7) Затверджують символіку Фонду та зразки печаток та символів Фонду;
8) Приймає рішення про прийом та виключення з учасників Фонду за згодою загальних зборів;
9) Приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій із статутом юридичної особи відповідно до статуту;
10) Приймає рішення про відкриття філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
11) Вирішує інші питання поточного функціонування Фонду.

4.7. Правління вправі у встановленому порядку прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень голові Фонду.

4.8. Голова Фонду:

           1) Представляє Фонд в державних органах та громадських фондах без  довіреності;
                    2) Головує на засіданнях Правління, приймає рішення щодо укладення  контрактів, угод, договорів тощо та інформує про це Правління;
                    3) Приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників   Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
                   4) Здійснює оперативне управління коштами та майном Фонду;
                   5) Відкриває рахунки в установах банків.
      6) Підписує фінансово-господарські документи, як посадова особа Фонду.

4.9. У випадку відсутності голови Фонду його функції виконує його заступник.
4.10. Наглядова рада діє у відповідності з Положенням про Наглядову раду затвердженим Загальними зборами. Наглядова рада контролює виконання положень цього Статуту, фінансово-господарську діяльність Фонду.
         1) Наглядова рада Фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням рішень Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, за використанням майна та коштів Фонду.
           2) Наглядова рада Фонду обирається Загальними Зборами з числа учасників Фонду терміном на 5(п'ять) років. Керує роботою Наглядової ради її Голова.
           3) Наглядова рада Фонду звітує про результати своєї діяльності перед Загальними Зборами                                                                                         4) Голова фонду та члени Правління не можуть бути обрані до складу Наглядової ради.

          5) Члени Наглядової ради Фонду мають право брати участь у засіданнях Правління (без права голосу), а також перевіряти всі фінансово-господарські документу Фонду.

6)Наглядова рада має право вимагати позачергове скликання Загальних Зборів у разі виявлення зловживань зі сторони службових або посадових осіб Фонду, що утворюють загрозу інтересам Фонду.

        4.11. Закон України  дозволяє не створювати наглядову раду благодійного фонду, яка має не більше 10 учасників, тобто питання прозорості розподілу коштів постає лише в разі коли БФ ставить за мету їх залучати ззовні, а якщо в маленькому фонді один засновник і самостійно його утримує, то функції контролю здатні виконувати загальні збори учасників без створення наглядової ради. 

5.  МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ

5.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно матеріальні та нематеріальні активи,  кошти, інше майно придбане на законних підставах. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів які знаходяться у його власності будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
5.2. Кошти Фонду складаються з:
         1) Внесків засновників та внесків учасників;
         2) Добровільних і добродійних внесків колективних та індивідуальних членів;
          3) Добровільних внесків громадських організацій, фондів, приватних осіб;
          4) Находжень від проведення благодійних компаній по збору благодійних масових заходів, благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
          5) Надходжень від діяльності створених Фондом підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи;
          6) Майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;

5.3. Майно до Фонду може бути внесено в установленому порядку будинками,  спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінними паперами.
5.4. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Учасники Фонду не відповідають по зобов’язаннях Фонду. Фонд не відповідає по зобов’язаннях своїх учасників крім випадків, передбачених законодавством.
5.5. Фінансова діяльність Фонду здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.

5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників, членів Правління Фонду, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

6.ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

            6.1. Господарська діяльність Фонду.

1) Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.

2) Фонд є самостійним у питаннях прийняття господарських  рішень, визначення умов оплати праці працівникам апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України.

3) Фонд може орендувати в організаціях, підприємствах, установах і громадян (в тому числі іноземних) приміщення, обладнання, інструменти, транспортні засоби з відповідним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню, чи безкоштовно, за погодженням сторін.

4) Фонд має право продавати, обмінювати, позичати і надавати в безоплатне користування своє майно та кошти іншим підприємствам, організаціям, товариствам і громадянам.

5) За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

6) Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20% від кошторису Фонду в поточному році, якщо інше не буде встановлено державою.

7) Фонд є благодійною організацією, що існує лише на членські внески і добродійні  пожертви і звільняється від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів згідно з законодавством України.

            6.2. Фінансова діяльність Фонду:

 1) Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для  господарської та благодійної діяльності в національній і в іноземній валютах.

2) Порядок відкриття та ведення банківських рахунків Фонду встановлюється Національним банком України.

3)Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

4) Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності.

            6.3. Звітність Фонду.

1) Фонд та створені ним підприємства, організації ведуть бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому державою порядку, з  урахуванням особливостей його діяльності.

                    2) Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про     

                   використання коштів та майна Фондом встановлюються

                   центральним податковим органом з урахуванням особливостей

                   благодійної діяльності.

3) Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов'язковому порядку. Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

4) Фонд зобов'язаний стати на облік у податкових органах за його місцезнаходженням у встановлений термін, згідно з чинним законодавством України.

7.  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фонд на підставі чинних нормативних актів має право проводити міжнародну діяльність. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.2. Для здійснення міжнародної діяльності Фонд має право відряджати у встановленому порядку працівників Фонду та інших громадян за їх згодою.

8.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

8.1. До Статуту Фонду можуть вноситись доповнення та зміни, які не повинні змінювати форму власності та становити своїм змістом перетворення або ліквідацію Фонду.

8.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд Загальних Зборів.

8.3. Про зміни у статутних документах Фонд повідомляє реєструючий орган у встановлений термін, згідно із законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

9.1. Фонд припиняє діяльність:

1). За рішенням Загальних зборів за нього проголосувало не менше 3/4  присутніх на зборах учасників;
2). За рішенням суду у випадках передбачених чинним законодавством..

9.2. Після припинення діяльності Фонду майнові питання вирішуються відповідно до її Статуту і чинного законодавства.
9.3. Після припинення діяльності Фонду майно, надане їй у користування повертається його власникові.
9.4. Кошти та інше майно Фонду що ліквідується не можуть перерозподілятись між його учасниками і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами за рішенням суду спрямовується в дохід держави.
9.5. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Фонду звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.7. Фонд вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це в Державний реєстр.

 

Проекти фонду:

Подаруй бібліотеці книгу!

    Одним із завдань фонду є розвиток духовності, культури та патріотизму на Сході України. Правлінням фонду було прийняте рішення створити духовно - християнську бібліотеку на базі Свято-Вознесенського православного храму м.Дружківки. На базі парафії діє духовна школа для дітей, молоді та дорослих, але християнської літератури в край не вистачає. Парафія забезпечити себе духовною літературою не в змозі. Тому на звернення парафіян та мешканців міста, ми вирішили взятися за цю добру справу!

    Тому просимо вссіх не байдужих допомогти! Якщо в Вас є будь-яка християнська, духовна, катехитична, історична, патріотична  література Ви можете залучитися до ціє акції. Також раді будемо, якшог хтось зможе подарувати старий комп"ютор.

    Ви також можете допомогти в діяльності бібліотеки канцелярією або проспонсорувати підключення чи експлуатацію інтернету. Для бібліотеки потрібні також і меблі.

Кошти ви можете перерахувати на банківський рахунок:

МФО 335548 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 
р/р 26000053611976 - поточний рахунок валюта UAH (українська гривня)
 
або на картку "ПРИВАТБАНКУ" :  5168757301103026 
отримувач Васильєв Євгеній Вікторович
 
Книги, меблі, канцелярію можна переслати перевізником "НОВА ПОШТА" відділення №2 (Дружківка, Базарна, 5) на ім"я Васильєва Є.В.
тел 099 29 22 955.
 
Або за поштовою адресою: вул. Р. Люксембург 13/1, м.Дружківка, Донецької обл., Україна інд. 84206